About

Difficult Urination due to Blood Heat, Blood Strangury.

Available In

 • 100 ct Tea Pills
 • (Herbal Times – double strength)

Suggested Use

 • 1 pill per 20 lbs, twice per day or as prescribed
 • *Formula names ending in “san” change to “wan” when ordered in tea pills.

Ingredients

 • Shi Wei (27%)
 • Jin Qian Cao (23%)
 • Huang Qi (7%)
 • E Zhu (7%)
 • San Leng (7%)
 • Tong Cao (7%)
 • Da Huang (4%)
 • Tu Yin Chen (4%)
 • Che Qian Zi (4%)
 • Yan Hu Suo (4%)
 • Hai Jin Sha (4%)
 • Gan Cao (2%)